ArdenParks Petite Suisse
Algemene voorwaarden Petite Suisse

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Corsendonk Camping Petite Suisse

1. RESERVERING

Reserveren is uitsluitend mogelijk middels het opsturen van een volledig ingevuld reserveringsformulier per mail of via de website.

2. BETALINGEN

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 6 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

 

3. PRIJZEN

De vermelde prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW-toeslagen, heffingen en overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar.

 

4. BORG

Voor de verhuuraccommodaties en/of de toegangskaarten kunnen wij een borg in rekening brengen. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris. De borg voor eventuele toegangskaarten wordt terugbetaald indien de kaart(en) onbeschadigd bij de receptie is/zijn afgegeven. Terugbetaling vindt plaats in Euro.

 

5. WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN

Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor alle wijzigingen zullen wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

 

6. AANKOMST EN VERTREK

Kamperen: de kampeerplaats kan vanaf 13.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek voor 12.00 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten.

Verhuuraccommodaties: de door u gehuurde accommodatie staat vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. U wordt verzocht zich tussen 15.00 uur en 17.00 uur op de receptie te melden. Binnen 1 uur na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris op de receptie te melden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie(s) voor 10.00 uur opgeruimd en schoon achter te laten.

 

7. ANNULEREN

A. Binnen 2 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 6 weken voor aankomst gemaakt zijn.

B. Bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.

C. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening gebracht.

D. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

E. .Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

F. U dient schriftelijk te annuleren.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS

A. De camping kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van de via de camping aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door de camping of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.

B. Kampeerders of de gebruikers van een verhuuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.

C. De kampeerder of de gebruiker van een verhuuraccommodatie die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing uit de accommodatie of van de camping verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.

D. Uitspraken van medewerkers van de Corsendonk campings, in welke functie dan ook, betreffende de aansprakelijkheid van camping Petite Suisse, binden de Corsendonk groep niet.

E. Kleine huisdieren (maximaal 1) zijn slechts toegestaan in verhuuraccommodaties indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de camping. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht in de verhuuraccommodatie achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk.

 

9. ANNULERINGSFONDS

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt geadviseerd. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de verhuuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

A. plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;

B. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.

Bovendien stelt dit fonds u schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door u ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag. Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de huurinstallatie /kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Ge- en verbruikte extra's worden in geval van voortijdig afbreken van de vakantie niet vergoed. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en (medische) bewijsstukken overlegd te worden. Bij annulering vindt geen betaling plaats van de premie annuleringsfondsen reserveringskosten. De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag + € 5,00 administratie kosten.